പത്മനാഭ ശ്രമസംഘത്തിൽ വനിതാ സഭാ അംഗങ്ങളും
ലഹരി വിരുദ്ധ സമ്മേളനം
ശിശുദിനം ആചരിച്ചു.
നവരാത്രി ദിനാഘോഷം