ഏരിയ മീറ്റിംഗ്
നിർവാഹകസമിതി യോഗം
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപസഭ നിർവാഹകസമിതി യോഗം ചേർന്നു
നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗം
സത്യപ്രതിജ്ഞയും ആദ്യ യോഗവും