+91 94951 54025
ജയകൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി
(സെക്രട്ടറി)
contact@ykstvm.in

+91859030986
ബിന്ദു ശർമ
വനിതാസഭ സെക്രട്ടറി
vanithasabha@ykstvm.in

+91 80891 56040
പ്രസാദ് വട്ടപ്പറമ്പ്
(യുവജനസഭ സെക്രട്ടറി)
yuvajanasabha@ykstvm.in