പത്മനാഭം ശ്രമസംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം