സ്വാമി വിവേകാനന്ദ പുരസ്കാർ 2024 ഫോർ ഇൻസ്പയറിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി