ഉത്തിഷ്ഠത : ഏകദിന പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ്ഉത്തിഷ്ഠത :
സ്വാമി വിവേകാനന്ദ പുരസ്കാർ 2024 ഫോർ ഇൻസ്പയറിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി
ആശ്രയ 2023
പത്മനാഭ ശ്രമസംഘത്തിൽ വനിതാ സഭാ അംഗങ്ങളും
ആദരിച്ചു
യോഗക്ഷേമസഭ സംസ്ഥാന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്; തിരുവനന്തപുരം ചാമ്പ്യാന്മാർ
ശിശുദിനം ആചരിച്ചു.
സഹസ്രകലശത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു
ലക്ഷാർച്ചനയിൽ പങ്കുചേർന്നു
ഓണക്കോടി