കരകുളം ഉപസഭയുടെ ഓണാഘോഷവും, പൊതുയോഗവും കുടുംബസംഗമവും.